Privacy verklaring

Over ons
WYZ is een initiatief van Sparklab B.V. / handelend onder de naam NN Sparklab.
Wij zijn onderdeel van NN Groep Group N.V.(Nationale-Nederlanden).
Onze contactgegevens:
NN Sparklab
Caballerofabriek- Unit 69
Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag
KvK 68034229
info@wijzijnwyz.nl
Over dit privacy statement
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Wij vinden het belangrijk dat je weet welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier.
NN Sparklab B.V. houdt zich als verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast aan gewijzigdewet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van [2501-0506-2021].
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij bewaren en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen.
Hieronder leggen we uit waarom en op basis van welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerken.
1. Om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren.
Onze missie is om 55-plussers te helpen met wat zij écht belangrijk vinden.
Om jou als lid te kunnen helpen. Dus voor het uitvoeren en/of beheren van onze diensten die inzicht geven in het proces en de keuzes rondom stoppen met werken.

In de periode rondom je pensioenleeftijd verandert er veel. Dat kan best spannend zijn. Je komt namelijk ineens voor allerlei keuzes te staan. Keuzes op het gebied van financiën, maar ook over hoe je het beste invulling kan geven aan deze nieuwe levensfase. Dan is het fijn als er een plek is waar je al je vragen over deze fase kunt stellen en waar je inspiratie kunt opdoen. WYZ is die plek.
WYZ geeft inzicht in het proces en de keuzes rondom stoppen met werken en biedt inspiratie voor een nieuwe levensfase.

De grondslag voor deze verwerking deze verwerking is het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met de betrokkene (artikel 6 lid 1 sub b AVG).
2. Om gegevens binnen NN Group te delen en centraal op te slaan
Binnen NN Group- waar wij onderdeel van uitmaken - werken verschillende bedrijven met elkaar samen. Deze bedrijven werken met elkaar samen en delen gegevens met elkaar en met NN Group N.V. onder andere om analyses en aanbiedingen te kunnen doen (waarover hierna meer). Wij verwerken nooit meer persoonsgegevens dan daarvoor nodig is.
Het gaat om de volgende bedrijven:
 • Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
 • Nationale-Nederlanden Bank N.V.
 • Distributie Zorgverzekeringen B.V. (handelsnaam Nationale-Nederlanden Zorg)
De grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1sub f AVG).
3. Om met onze dienstverlening beter in te spelen op jouw persoonlijke situatie: analyses en opstellen van klantprofielen
Jouw ervaring met [WYZ] is voor ons en de andere bedrijven binnen de NN Group heel waardevol om onze processen, websites, producten en diensten te verbeteren en beter af stemmen op de wensen en de persoonlijke situatie van onze (potentiële) klanten.Wij kunnen in dit verband(een deel van) jouw gegevens gebruiken voor analyse doeleinden en om risico- en voorspelmodellen op testellen en te verbeteren. Analyses kunnen wij en de andere hiervoorgenoemde bedrijven van binnen NN Group onder andere ook gebruiken om van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag klantgroepen/profielen te maken. Daartoe kunnen wij ook gegevens binnen NN groep Group uitwisselen. Om de effectiviteit van onze e-mailcommunicatie te analyseren en beter op jouw interesses af te kunnen stemmen, maken wij gebruik van tracking pixels. Dit zijn onzichtbare afbeeldingen die in e‑mails worden geplaatst. Een tracking pixel stelt ons in staat om te zien of een e‑mail die wij aan jou hebben toegezonden, is geopend.
De grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub fAVG).
4. Om aanbiedingen te kunnen doen
Als je klant bij ons bent, kun je van ons of een van de hiervoor genoemde bedrijven binnen NN Group een aanbieding ontvangen, mits je daarvoor toestemming hebt gegevens (artikel 6 lid1 sub b AVG). Je kunt hierbij denken aan het aanbieden van andere producten van Nationale-Nederlanden die bij jou passen. Deze toestemming wordt altijd vooraf gevraagd. Heb je eerder toestemming gegeven en wil je dat weer ongedaan maken, dan zorgen wij dat dat heel gemakkelijk kan bijvoorbeeld door op een link onderaan een e-mail te klikken.

5. Verzamelen van jouw gegevens via onze website
Onze website maakt gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website.
De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je verstrekt. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies.
De grondslag voor deze verwerking voor een deel van de door ons gebruikte cookies is toestemming, welke je geeft via de cookie banner op de website (artikel 6 lid1 sub a AVG).
6. Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
Wij kunnen verplicht zijn om jouw gegevens te delen met de Belastingdienst. In uitzonderlijke gevallen kunnen we verplicht zijn om jouw persoonsgegevens aan bevoegde partijen te verstrekken, zoals toezichthouders, politie, justitie of inlichtingendiensten.
De grondslag voor deze verwerking is het uitvoering geven aan een wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).
Welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens die we van jou of andere partijen ontvangen en die wij over jou verzamelen.
Het gaat om de volgende gegevens:
 • Algemene gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
 • Financiële gegevens, zoals jouw rekeningnummer om betalingen van jou te kunnen ontvangen of betalingen aan je te doen.
 • Informatie naar aanleiding van telefonisch contact. We kunnen ook de inhoud van chats vastleggen.
 • Jouw klantprofiel (met bijvoorbeeld informatie over de producten of diensten die je hebt afgenomen en jouw eventuele voorkeuren).
 • Over jouw bezoek aan onze websites of apps. Het gaat dan bijvoorbeeld om welke pagina’s je hebt bezocht of welke zoekopdracht je hebt gedaan. Hiermee laten we de site beter werken en geven we je een persoonlijke ervaring. Wij verwerken ook jouw IP-adres. Dit is het nummer van je computer, tablet of mobiel op internet waarmee je zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies.
Van wie krijgen we jouw persoonsgegevens?
We kunnen openbare data en data van marktonderzoekbureaus ontvangen om onze data te valideren en te verbeteren en tot nog betere inzichten over onze klanten en diensten te komen.We verwerken persoonsgegevens die we van derden ontvangen alleen als die door die partij verstrekt mogen worden en we gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.
[We werken ook samen met partners, aanbieders van diverse diensten en services. Uit hoofde van deze samenwerking kunnen wij ook persoonsgegevens ontvangen, zodat we degene van wie wij de gegevens ontvangen ook zo goed mogelijk kunnen helpen met de juiste dienstverlening. Denk hierbij aan product en gebruikersinformatie .
Met wie delen wij jouw gegevens?
Wij zullen jouw gegevens nooit aan derde partijen verkopen.
In een aantal gevallen verstrekken we jouw gegevens aan derde partijen. Wedoen dat alleen (i) als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, (ii) we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van je gegevens daarvoor noodzakelijk is, (iii) het wettelijk verplicht is om jouw gegevens te verstrekken, (iv) jouw toestemming hebt gegeven.
We zullen jouw gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. We kunnen jouw persoonsgegeven verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties:
 • NN Group N.V. en daaraan gelieerde bedrijven, voor zover dat nodig is voor de bedrijfsvoering of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Ook kunnen gegevens worden uitgewisseld met het oog op het doen van analyses en aanbiedingen. Zie ook hiervoor.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden(verwerkers). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht. Wij sluiten met deze partijen zogenaamde verwerkers overeenkomsten.
 • Bedrijven die we betrekken bij de behandeling vaneen aanvraag voor of het leveren van producten of diensten.
 • Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Deurwaarders, incassobureaus en/of notarissen.
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als het nodig is voor het doel waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken of zolang de wet ons verplicht om jouw persoonsgegevens te bewaren.
Op verzoek kunnen we een bewaartermijn en overzicht toezenden.
Hoe we jouw persoonsgegevens beschermen
Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die je invultop de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. De gegevens zijn onder meer opgeslagen opeen goed beveiligde server. Verder dienen al onze medewerkers geheimhouding te betrachten.
Waar slaan we jouw persoonsgegevens op?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Als we(via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de Europese Unie verwerken, dan zorgen we voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Dat doen wij bijvoorbeeld door speciale contracten die dit waarborgen (zogenaamde standard contractual clauses) te gebruiken.
Jouw rechten
Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben Dat doen we door middelvan dit privacy statement.
Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden over de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je de volgende rechten:
 • Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);
 • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
 • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);
 • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);
 • Recht van bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).
 • Als we jouw gegevens op basis van toestemming verwerken, dan kun je te allen tijde jouw toestemming intrekken. Dat kan je gemakkelijk doen door een e-mail aan ons toe te zenden. Intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.
Wil je een van jouw rechten uitoefenen, dan kun je contact met ons opnemen(zie contact). We reageren zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen eenmaand op jouw verzoek.
Contact en klachten
Mocht je vragen hebben over dit privacy statement of jouw rechten wil uitoefenen, dan kun je contact met ons opnemen via info@wijzijnwyz.nl.
Een klacht - bijvoorbeeld over de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen of verzoeken hebben gereageerd - kun je eveneens via het genoemde e-mailadres indienen. Ook kun je altijd een klacht indienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens.